ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯ pdf ᠳ᠋ᠤᠺᠦ᠋ᠮᠧᠨ᠋ᠲ

2023-11-06

Pdf ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ ᠠ

Pdf ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠳ᠋ᠤᠺᠦ᠋ᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠦ᠋ᠨ ᠹᠠᠢᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠹᠤᠷᠮᠠᠲ ᠢ᠋ ᠱᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠠᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠳ᠋ᠤᠺᠦ᠋ᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠢ᠋ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ ᠂ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠬᠤ ᠱᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠥᠬᠡᠢ ᠃ ᠥᠭᠡᠷ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ pdfᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ windows ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ ᠡ macᠣᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠱᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠨᠡᠢᠳᠡᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃

Pdf ᠤ᠋ᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠠ

Pdf ᠪᠣᠯ adobe syemms ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ᠌ ᠫᠷᠤᠭ᠌ᠷᠠᠮ ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠱᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠷᠭ ᠠ ᠠᠶᠢᠭ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠷ ᠹᠠᠢᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠹᠠᠢᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂ pdffᠹᠠᠢᠯ ᠢ᠋ postscript ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ᠌ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠣᠳᠧᠯ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠯᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠫᠷᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠴᠦ᠍ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠫᠷᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠯᠡᠬᠦ ᠦᠷ ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠬᠡᠢ ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠢ pdf ᠨᠢ ᠤᠭ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ ᠃

ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ

Pdffᠹᠠᠢᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠹᠦᠷᠮᠡᠲ ᠨᠢ 1990 ᠣᠨ ᠤ᠋ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ᠌ ᠦᠶ ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ᠋ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠠᠶᠢᠭ ᠂ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠢᠮᠡᠬᠧ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ᠋ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ᠌ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠱᠢ ᠠᠭᠠᠳ ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠸᠠᠨ ᠸᠧᠢ ᠲᠣᠣᠷ ᠵᠢᠴᠢ htmlᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠦᠶ ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ᠌ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠂ pdf ᠱᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠤᠷᠤᠰᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠠᠱᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠭᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ᠋ pdf ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ᠋ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠹᠤᠷᠮᠠᠲ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠷ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠹᠦᠷᠮᠡᠲ ᠪᠢᠱᠢ ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ ᠡ ᠵᠠᠬ ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠥᠷᠥᠭᠳᠡᠯ ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠢᠱᠢ ᠂ ᠵᠠᠬ ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠴᠡᠭ ᠢ᠋ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ᠌ ᠤᠯᠠᠮ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠲᠤᠰ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠢ᠋ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ ᠠ ᠃ ᠡᠯ ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠨᠣᠮ ᠤ᠋ᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠬ ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ᠋ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠠᠱᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ᠋ ᠣᠷᠣᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ ᠠ ᠃

ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ

Pdffᠹᠧᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠠᠷᠭ ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ postscript ᠹᠧᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠂ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ᠋ ᠲᠣᠰᠬᠠᠷ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ pdfᠹᠠᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠯᠠᠨ 《 ᠨᠢᠭᠤᠷ 》 ᠢ᠋ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ ᠡᠯ ᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ᠋ ᠠᠰ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠷ ᠨᠢ ᠱᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠦᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠱᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ pdfᠹᠠᠢᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠱᠢᠨ ᠡ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠦ᠍ ᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ ᠠ ᠃