ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠨᠢᠭᠡ pdfᠹᠧᠢᠯ ᠢ᠋ ᠣᠯᠠᠨ pdfᠹᠠᠢᠯ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠣᠭ ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠠᠷᠭ ᠠ ᠠᠶᠢᠭ
ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ ᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ

1.ᠳᠡᠭᠡᠭᠱᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠠᠨfᠹᠧᠢᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠶ᠋ᠢ 100mb ᠳᠣᠲᠣᠷ ᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ ᠠ
2.ᠱᠢᠷᠪᠢᠬᠦ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠂ ᠴᠣᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ pdf ᠢ᠋ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
3.ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠺᠣᠳ᠋ ᠲᠠᠢ pdfᠹᠠᠢᠯ ᠢ᠋ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠃


wait loading... ...

ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠄ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠨ ᠤ᠋ ᠬᠤᠪᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠹᠠᠢᠯ ᠨᠢ ᠱᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ᠌ ᠳᠠᠷᠠᠭ ᠠ 1 ᠴᠠᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ ᠠ ᠬᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ ᠃ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠡᠢ ᠱᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ᠌ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠹᠠᠢᠯ ᠢ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠢ ᠃

English Español Français Português Русский 中文 ......

Pdf ᠳ᠋ᠤᠺᠦ᠋ᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠪᠠ wordᠳ᠋ᠤᠺᠦ᠋ᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠦ᠋ᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠢ     2023-11-06

Pdf ᠳ᠋ᠤᠺᠦ᠋ᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠦ᠋ᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠠᠯᠢ ᠪᠣᠢ? ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳᠣᠣᠷ ᠠ pdf ᠳ᠋ᠤᠺᠦ᠋ᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠢ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ     2023-11-10