هیچ ثبت و ورود نیازی نیست، پرونده PDF را به چندین فایل PDF برای آنلاین تقسیم کنید، بدون محدودیت در تعداد صفحه ها.

حالت:
گستره

پرونده

1.حد اندازه برای پرونده های PDF در ۱۰۰ مگابایت است.
2.نسخه های پوشیده شده و تصویر های خالص PDF نمی توانند تبدیل شود؛
3.پرونده های PDF با رمزگشایی باید قبل از تبدیل رمزگشایی شوند.


wait loading... ...

یادآوری: برای ذخیره کردن فضای ذخیره کارساز و حفظ حمایت خصوصی شما ، همۀ پرونده ها در طول یک ساعت بعد از پردازش حذف می شوند. لطفاً ، پروندۀ پرداخت شدۀ موفقیت بارگیری کنید.

English Español Français Português Русский 中文 ......

مدارک PDF چيه؟     2023-11-06

تفاوت بين اسناد PDF و مدارک واژه چيه؟     2023-11-06