بدون ثبت و ورود نیاز نیست، تبدیل آنلاین پرونده های PDF به مدارک قابل ویرایش و قابل تغییر و قابل تغییر، دکس یا اسناد متن txt بدون محدودیت صفحه.

هدف:
گستره

پرونده

1.حد اندازه برای پرونده های PDF در ۱۰۰ مگابایت است.
2.نسخه های پوشیده شده و تصویر های خالص PDF نمی توانند تبدیل شود؛
3.پرونده های PDF با رمزگشایی باید قبل از تبدیل رمزگشایی شوند.


wait loading... ...

یادآوری: برای ذخیره کردن فضای ذخیره کارساز و حفظ حمایت خصوصی شما ، همۀ پرونده ها در طول یک ساعت بعد از پردازش حذف می شوند. لطفاً ، پروندۀ پرداخت شدۀ موفقیت بارگیری کنید.

English Español Français Português Русский 中文 ......

فناوری PDF: جهان اسناد الکترونیکی را بررسی کنید     2023-11-25

مزیت و ضعیف مدارک PDF چیست؟ کي بايد از اسناد هاي PDF استفاده کنم     2023-11-10