نیازی به ثبت و وارد کردن نیست، و پرونده های PDF می توانند به jpg یا Png تبدیل شود، بدون محدوديتي در تعداد صفحه ها

هدف:
حالت:
گستره

پرونده

1.حد اندازه برای پرونده های PDF در ۱۰۰ مگابایت است.
2.نسخه های پوشیده شده و تصویر های خالص PDF نمی توانند تبدیل شود؛
3.پرونده های PDF با رمزگشایی باید قبل از تبدیل رمزگشایی شوند.


wait loading... ...

یادآوری: برای ذخیره کردن فضای ذخیره کارساز و حفظ حمایت خصوصی شما ، همۀ پرونده ها در طول یک ساعت بعد از پردازش حذف می شوند. لطفاً ، پروندۀ پرداخت شدۀ موفقیت بارگیری کنید.

English Español Français Português Русский 中文 ......

چگونه برای ویرایش و تغییر پرونده های pdf ؟     2023-11-08

فناوری PDF: جهان اسناد الکترونیکی را بررسی کنید     2023-11-25