રજિસ્ટર અને પ્રવેશ કરવાની જરૂર નથી, jpg અથવા png ચિત્રોમાં મફત onlineનલાઇન pdf ફાઇલો, અમર્યાદિત પૃષ્ઠોની સંખ્યા.

ઉદ્દેશો
વે
મર્યાદા

ફાઇલ

1.PDF ફાઇલ માપ મર્યાદા 100MB કરતા ઓછા;
2.સ્કેન કરેલ અને શુદ્ધ ચિત્ર પીડીએફ રૂપાંતરિત કરી શકાતું નથી;
3.રૂપાંતર પહેલા પાસવર્ડો સાથેના PDF ફાઇલો ડિક્રિપ્ટ કરવાની જરૂર છે.


wait loading... ...

યાદ અપાવનાર: સર્વર સંગ્રહ જગ્યાને સંગ્રહવા અને તમારી ખાનગીપણાને સુરક્ષિત કરવા માટે, બધી ફાઇલો પ્રક્રિયા પછી 1 કલાકની અંદર કાઢી નાંખવામાં આવશે. મહેરબાની કરીને સફળ પ્રક્રિયા પછી ફાઇલને ડાઉનલોડ કરો.

English Español Français Português Русский 中文 ......

પીડીએફ દસ્તાવેજ શું છે?     2023-11-06

પીડીએફ દસ્તાવેજોના ફાયદા અને ગેરલાભો શું છે? મારે પીડીએફ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ ક્યારે કરવો જોઇએ     2023-11-10