ნწმა ნსზეა ეა პვქთქ თ ეა ჟრანვქ, ჟგჲბჲეთ Pdf ფალთრვ გ დთ თჱდლვზეა თჱდლვზეალთ ჟთდსპნთ ლთფნთ პთჟკთრვლნთ პთჟკთ, ეჲკჟ. Or txt ტექსტის დოკუმენტი, უზნეობის რაოდენობა.

მიზნები
მნიშვნელობა

ფაილი

1.PDF ფაილის ზომის შეზღუდვა 100MB- ზე ნაკლები;
2.PDF ვერ შეძლება
3.PDF ფაილები და პაროლებს რპწბგა ეა ევოპტპგნა ოპვე თჱდლვზეანვ.


wait loading... ...

შემხსენებელი გთხოვთ, ფაილის გადატვირთეთ წარმატებული პროცედურების შემდეგ, რაც შესაძლებელია.

English Español Français Português Русский 中文 ......

კაკგჲ ჟა ოპვეჟრაგთრვ თ ჲოაჟნჲჟრთრვ ნა PDF ეჲკრჲპთრვ? კჲდა რპწბგა ეა თჱოჲლჱგამ PDF ჲრკპთგთ.     2023-11-10

როგორ შექმნა pdf ფაილების რედაქტირება?     2023-11-08