Pdf ᠳ᠋ᠤᠺᠦ᠋ᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠪᠠ wordᠳ᠋ᠤᠺᠦ᠋ᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠦ᠋ᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠢ

2023-11-06

Pdf ᠪᠠ word ᠪᠣᠯ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠤ᠋ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠳ᠋ᠤᠺᠦ᠋ᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠦ᠋ᠨ ᠹᠦᠷᠮᠡᠲ ᠥᠨ ᠂ ᠭᠡᠲᠡᠯ ᠡ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠠᠱᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠳᠣᠣᠷ ᠠ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ᠋ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠠᠪᠤᠶ ᠠ ᠃

Pdf ᠳ᠋ᠤᠺᠦ᠋ᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠣᠢᠮᠣ

Pdf ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠹᠠᠢᠯ ᠢ᠋ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠫᠷᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠹᠤᠷᠮᠠᠲ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍ adobe ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ Pdffᠹᠠᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠬᠤ ᠱᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠠᠷᠭ ᠠ ᠠᠶᠢᠭ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠹᠤᠷᠮᠠᠲ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠹᠤᠷᠮᠠᠲ ᠤ᠋ᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠤᠭ ᠳ᠋ᠤᠺᠦ᠋ᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠦ᠋ᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠡᠪ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠪᠠᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠃

Wordᠳ᠋ᠤᠺᠦ᠋ᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠣᠢᠮᠣ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠯᠲᠠ

Wordᠳ᠋ᠤᠺᠦ᠋ᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠢ᠋ microsoft ᠭᠦᠩᠰᠧ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠂ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠳ᠋ᠤᠺᠦ᠋ᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠦ᠋ᠨ ᠹᠤᠷᠮᠠᠲ ᠤ᠋ᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠹᠤᠷᠮᠠᠲ᠋ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠳ᠋ᠤᠺᠦ᠋ᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠢ᠋ ᠳᠤᠷ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠪᠡᠯ ᠂ wordᠳ᠋ᠤᠺᠦ᠋ᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠨᠢ ᠲᠧᠺᠰᠲ ᠪᠠ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠢ᠋ ᠱᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠢᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠱᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠃

Pdf ᠪᠠ word ᠭᠣᠣᠯ ᠢᠯᠭᠠᠭ ᠠ

Pdf ᠪᠠ word ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭ ᠠ ᠨᠢ ᠹᠠᠢᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠹᠦᠷᠮᠡᠲ ᠪᠠ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠳᠣᠣᠷ ᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ 3 ᠴᠡᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠶ ᠡ ᠄

1. ᠹᠠᠢᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠹᠤᠷᠮᠠᠲ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ

Pdf ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠱᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠹᠤᠷᠮᠠᠲ ᠂ ᠭᠡᠲᠡᠯ ᠡ word ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠹᠤᠷᠮᠠᠲ ᠥᠨ ᠃ Wordᠳ᠋ᠤᠺᠦ᠋ᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠳᠣᠲᠣᠷ ᠠ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠤᠷ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠺᠣᠫᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ ᠠ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ ᠭᠡᠲᠡᠯ ᠡ pdfᠹᠠᠢᠯ ᠢ᠋ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠭ ᠠ ᠥᠬᠡᠢ ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠭ ᠠ ᠥᠬᠡᠢ ᠃

2. ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ

ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠭᠠᠪᠠᠯ ᠂ pdfᠹᠠᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠂ ᠠᠱᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠶᠤᠯᠭᠦᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ ᠡ wordᠳ᠋ᠤᠺᠦ᠋ᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠲᠦ᠍ ᠠᠱᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠵᠢᠱ᠌ᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠂ ᠭᠠᠷ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠ ᠬᠡᠳᠦ ᠴᠥᠷᠬᠡᠯᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠠ ᠃ Word ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠲᠤ ᠹᠠᠢᠯ ᠂ ᠠᠷᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠦ᠌ ᠵᠠᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ ᠃

3 ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠡ

Pdffᠹᠠᠢᠯ ᠢ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠫᠷᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠣᠨᠴᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠱᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠢ᠋ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠥᠬᠡᠢ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ wordᠳ᠋ᠤᠺᠦ᠋ᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠨᠢ ᠱᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠧᠺᠰᠲ ᠪᠠ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠢᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠂ ᠨᠡᠩ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠡᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠤ ᠂ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ᠌ ᠲᠧᠺᠰᠲ ᠢ᠋ ᠹᠤᠷᠮᠠᠲ᠋ᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠨ ᠠ ᠃

ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ

ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ pdf ᠪᠠ word ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢᠯᠭᠠᠭ ᠠ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠠᠯᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠳ᠋ᠤᠺᠦ᠋ᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠦ᠋ᠨ ᠹᠦᠷᠮᠡᠲ ᠢ᠋ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠹᠠᠢᠯ ᠢ᠋ ᠫᠷᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ pdffᠹᠠᠢᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠨ ᠠ; ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ᠌ ᠲᠧᠺᠰᠲ ᠢ᠋ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠱᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠂ wordᠳ᠋ᠤᠺᠦ᠋ᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠢ᠋ ᠨᠡᠩ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠ ᠃